K zaisteniu ochrany osobných údajov a bezpečnosti informácií sme implementovali dokumentovaný systém riadenia bezpečnosti informácií podľa požiadaviek normy ČSN ISO/IEC 27001:2014 Systémy riadenia bezpečnosti informácií (ISMS).

Hlavným cieľom našej Politiky systému riadenia bezpečnosti informácií je informovať zákazníkov, zamestnancov a partnerov spoločnosti i verejnosť o trvalom záujme chrániť všetky informačné aktíva a aktíva využívané na ich spracovanie voči externým i interným hrozbám, ich zneužitiu, prezradeniu alebo zničeniu.